Jump to content
OPEL MAGAZIN és TUDÁSTÁR
  • Oldalunk szerkezete változott. 2022-től mint "MAGAZIN" működünk. Az oldalon a regisztráció lehetősége 2021. végén megszűnt. Tehát a fórumokban (tudástár) csak olvasgatni lehet. Megértést köszönjük.  OpelForum.hu csapata

Alapszabályzat


forumadmin

I. Az egyesület neve, székhelye, célja

Az egyesület neve: Magyar Opel Tulajdonosok Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Az Egyesület székhelye, levelezési címe: 1139 Budapest, Teve utca 41.

Az alapítás éve: 2002.

Magyar Opel Tulajdonosok Egyesülete az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján létrejövő egyesület, önálló jogi személy.

Magyar Opel Tulajdonosok Egyesülete olyan szervezet:

amely független, autonóm, politikamentes, tehát nem támogat politikai pártokat, illetve önkormányzati és országgyűlési választásokon nem indít, és nem támogat jelölteket,

amely működése során nonprofit elvű, tehát az esetleges gazdálkodási tevékenysége eredményét visszaforgatja az egyesület alaptevékenységébe,

Az Egyesület célja, feladatai: - a márka barátainak összefogása rendszeres programok szervezése - a márka hírnevének megőrzése, erősítése - klubtagok szakmai és informális támogatása - országos klub- és segítségnyújtási hálózat létrehozása - a tagok vezetési ismereteinek bővítésével a közlekedés biztonságának növelése - saját szerkesztésű és kiadású újság készítése - külföldi klubokkal való kapcsolatfelvétel, továbbá környezetvédelem, valamint környezeti nevelés.

- Az Egyesület céljai elérése, feladatai megvalósítása érdekében: - képviseltetheti magát hasonló területeken működő más szervezetekben, - alapítványokat hozhat létre, - gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytathat.

II. Az Egyesület tagjai

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki elfogadja az Egyesület céljait és alapszabályát. Az egyesület rendes tagságáról az Elnökség dönt.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki tevékenységével vagy támogatásával segíti az Egyesületet céljai megvalósításában. A pártoló tag az lehet, akinek tagsági felvételüket két egyesületi tag támogatja.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lesz az a személy, akit az Egyesület közgyűlése az elnökség előterjesztése alapján erre érdemesnek tart.

Az Egyesület tagjairól az Egyesület szervei nyilvántartást vezetnek.

A tagsági viszony keletkezése

Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre.

A rendes tagokat, a belépési nyilatkozat kitöltése alapján, az Elnökség veszi fel egyszerű szótöbbséggel hozott határozat alapján.

Az Egyesület tagjai sorába az vehető fel aki az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Egyesület tagja évenként tagdíjat köteles fizetni, annak összegét a Közgyűlés határozza meg.

Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet:

az Egyesület alapításával,

belépéssel,

tiszteletbeli cím adományozásával,

pártolói tevékenységgel.

Ha az Egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan (legalább hat hónapig) akadályozva van, kérelmére a tagsági viszony szüneteltethető.

A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

kilépéssel,

kizárással,

elhalálozással,

tiszteletbeli cím visszavonásával.

Az Egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az Elnökséget szándékáról írásban értesítette.

Kizárható az a tag:

aki az Alapszabály előírásait megsérti,

aki súlyosan vét a hivatás etikája ellen,

aki súlyosan vét a törvények ellen, illetve a bíróság bűncselekmény miatt jogerős ítéletben elítélte,

akinek egy éves tagdíj hátraléka van.

A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt.

III. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

Valamennyi tag joga, hogy:

részt vegyen az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek a megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megtegye, s azokra választ kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére,

az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi-, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen és azokra érdemi választ kapjon,

az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit.

A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az Egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhető és választható.

A tiszteletbeli és pártoló tagtanácskozási joggal rendelkezik, de tisztségre nem választható, illetve nem rendelkezik szavazati joggal.

A rendes tag köteles:

az Alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület vezető szerveinek határozatait megtartani,

tagtársaival együttműködni,

a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.

A tiszteletbeli és pártoló tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani.

A tag az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

IV. Az Egyesület szervei

Az Egyesület képviselő és ügyintézői szervei:

Közgyűlés,

Elnökség.

MOTE klubok

Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek.

Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok létszámának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 30 napon belül történő ismételt összehívása esetén a Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy ha a bíróság elrendeli. Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlést annak időpontja előtt legalább 15 nappal, a Közgyűlés tárgyának megjelölésével kell összehívni.

A Közgyűlésnek a jelen levő rendes tagok közül levezető elnököt és jegyzőkönyvvezetőt kell választania, egyszerű szótöbbség alapján.

A Közgyűlés ülésein elhangzottakat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.

A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata a döntő. A jelenlévő tagok legalább egyharmadának kérésére elrendelhető a titkos, vagy minősített többséget igénylő szavazás.

Egyhangú határozat szükséges az Alapszabály elfogadásához.

A jelenlévők kétharmados többsége szükséges:

az Alapszabály módosításához,

az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint feloszlásának a kimondásához,

az egyesületi tag kizárásához,

a tagdíj összegének a megállapításához.

Elegendő a jelenlévők egyszerű szótöbbsége:

a vezetőség szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadásához,

az Egyesület működését érintő egyéb ügyek eldöntéséhez.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az Egyesület szabályzatainak a megállapítása és módosítása,

az Egyesület vezetőségének megválasztása és beszámoltatása,

az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása,

az Egyesület költségvetésének az elfogadása,

a tisztségviselők visszahívása.

Elnökség:

Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amelyet az Elnök, két Alelnök, Gazdasági vezető és a Titkár alkot.

Az elnökségi tagokat az Egyesület Közgyűlése titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg saját tagjai közül.

Az Elnökség megbízatása négy évre szól.

Az Elnökség feladata, hogy két Közgyűlés között intézze az Egyesület mindazon ügyeit, amelyeket az Alapszabály nem utalt a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Üléseit a Titkár hívja össze.

Az Elnökség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. Fontos közérdekből, illetve magánérdekből (az érintett kérelmére) a nyilvánosság kizárható.

Tisztségviselők:

Az Egyesület tisztségviselői: a., Elnök b., Alelnök ( 2 (fő), Titkár. c., Gazdasági vezető.

Az Elnök és az Alelnökök feladata, döntési jogköre:

a két tisztújító Közgyűlés között folyamatosan irányítják az Egyesület munkáját és minden fórumon képviselik az Egyesületet,

munkáltatói jogkört gyakorolnak, amennyiben az Egyesület alkalmazottakat foglalkoztat

A Titkár feladata, döntési jogköre:

A rendes és rendkívüli Közgyűlés összehívása,

A vezetőség időszakos beszámolójának a Közgyűlés elé való terjesztése,

A Gazdasági vezető feladat, döntési jogköre:

az Egyesület pénzét kezeli, irányítja és ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását

Az egyesületi mérleg hitelesítésére könyvvizsgálót bízhat meg

A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a Közgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg.

A tisztségviselők megbízatása megszűnik:

tagsági viszony megszűnésével,

lemondással,

visszahívással.

A tisztségviselők visszahívása a rendes tagok 25%-ának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető.

MOTE klubok:

Az Egyesület keretein belül, bármilyen márka hű, típus, régió vagy egyéb szemponton alapuló alszervezetként klubot lehet létrehozni. Létszámunk nincs korlátozva.

1. A klub létrehozásának feltételei:

a., 1fő rendes tag és minimum 9 fő pártolói tag

b., a magyar törvények és ezen alapszabály betartása

2., Klub működése:

a., A tagok maguk választják a klubvezetőt. Klubvezetőnek az választható, aki rendes tagja az egyesületnek. A klubvezetőt 4 évre választják.

b., klubgyűlése évente egyszer összehívandó és egy héttel korábban megtartandó, mint az egyesület éves közgyűlése. A döntések többségi alapon születnek. Nem szükséges a tagok kétharmadának jelenléte.

3., A klubvezető feladatai, döntési jogköre

a., A klubvezető feladata a klubépítés, az egyesület népszerűsítése, klubtagokkal való jó kapcsolta kialakítása, régió fanatizmus, segítőkész hozzáállás.

b., az Egyesület által megszabott a klubrészére bocsátott anyagi-, pénzügyi javak felhasználása, irányítása.

c., Az éves beszámolójának a Klubgyűlés elé való terjesztése,

d., Az egyesület gazdasági vezetője felé időszakos beszámolójának előkészítése.

A klubvezető visszahívása az adott klub rendes tagjaink 25%-ának az Egyesület elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető.

V. Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletét az elnök, a gazdasági vezető és az alelnökök önállóan látják el.

A bankszámláról való rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.

VI. Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület költségeinek fedezetéül:

a Közgyűlés által megállapított tagsági díjak,

az Egyesülettel együttműködő szervezetektől, pártoló tagoktól vagy magánszemélyektől kapott támogatások,

más szervezetektől kapott támogatások,

egyéb önkéntes felajánlások,

az Egyesület gazdálkodási tevékenységeinek eredményei szolgálnak.

A pénz kezelésével a Közgyűlés a Gazdasági vezetőt bízza meg, aki a tényleges pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatják az Elnökséget, s elszámolnak a Közgyűlés előtt.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VII. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha:

feloszlását, vagy

más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza,

feloszlatással (1989. évi II. tv. 16.§./2/ bek. d/pont),

megszűnésének megállapításával (a tv. 16.§./2/bek. e/pont).

Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonának közcélra fordításáról - a hitelezők kielégítése után - a Közgyűlés dönt.

VIII. Záró rendelkezések

Az Alapszabályban és az Egyesület egyéb szabályaiban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Az Egyesület a Fővárosi Bíróság által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

Budapest, 2009. december 12. napján


Visszajelzések

Recommended Comments

Nincsenek hozzászólásokPlease sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inBejelentkezés

  • Ki van Online?   0 Felhasználó, 0 Névtelen, 30 Vendég (Teljes lista)

    • There are no registered users currently online
×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.